پرسش

وکالت چک وبیلا و وکیل چک آهوپای

قوانین چک اصلاحی ۹۷

قوانین چک اصلاحی ۹۷   سامانه صیاد:سامانه صدور یکپارچه دسته چک   با فراگیری سامانه صیاد در سال آینده مکانیزم وصول چک های کنونی(غیر صیادی) از اردیبهشت ۹۷ تغییر میکند. دو نوع چک در شبکه بانکی به گردش در می آی گروه اول چک های جدید (صیادی) که به شکل متمرکز و متحد الشکل و …

قوانین چک اصلاحی ۹۷ ادامه »

ارث به چه کسانی به جز خانواده درجه یک تعلق می گیرد؟

ارث به چه کسانی به جز خانواده درجه یک تعلق می گیرد؟ تمام خویشاوندان متوفی از او ارث نمیبرند بلکه وجود خویشاوندان طبقه اول باعث میشود خویشاوندان طبقه دوم از ارث محروم شوند. طبقه اول : پدر، مادر، فرزندان ، نوادگان و فرزندان آنها طبقه دوم : پدربزرگ ، مادر بزرگ، برادر و خواهر و …

ارث به چه کسانی به جز خانواده درجه یک تعلق می گیرد؟ ادامه »

انحصار ورثه با وصیت

آیا پدر و مادر حق دارند وصیت کنند اضافه بر ارث به کسی داده شود؟

آیا پدر و مادر حق دارند وصیت کنند اضافه بر ارث به کسی داده شود؟ حق هر انسانی است تا یک سوم اموال خویش را وصیت کند. این که ارث او در چه راهی مصرف شود. به طور مثال در امور خیر صرف شود یا به شخص خاصی داده شود، چه آن شخص فرزندش باشد …

آیا پدر و مادر حق دارند وصیت کنند اضافه بر ارث به کسی داده شود؟ ادامه »