مراحل اداری

مراحل اداری

مراحل اداری شرب خمر

پس از کشف جرم شرب خمر از طریق ضابطین به شیوه های متفاوت از قبیل تصادف در حالت مستی ، دعوا و درگیری در حالت مستی و یا بازرسی خودرو و انجام تست الکل از راننده و یا به طرق دیگر ، اظهارات متهم اخذ و پس از تکمیل به دادسرا ارشاد ارسال می گردد. …

مراحل اداری شرب خمر ادامه مطلب »

مراحل اداری

مراحل اداری دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک

مراحل اداری دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک از قرار ذیل می باشد :   1-مراجعه به دفاتر خدمات قضایی 2-طرح دادخواست به خواسته های : الزام به تنظیم سند رسمی ملک الزام به اخذ پایانکار الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی مطالبه کلیه خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 3-ارسال …

مراحل اداری دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک ادامه مطلب »