احکام قتل عمد و غیر عمد چیست؟

جرایم علیه تمامیت جسمانی به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرایمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که  منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد.قتل بر حسب اینکه عمدی یا شبه عمدی و یا خطا محض یا به تسبیب و یا در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده می …

احکام قتل عمد و غیر عمد چیست؟ ادامه »