جرائم پزشکی

جرائم پزشکی :

خطاهای پزشکی،قصور خدمات یا ارتکاب عمل اشتباه به طور بالفعل یا بالقوه باعث یک نتیجه ناخواسته می شود و منجر به آسیب به بیمار می‌شود.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.