توهین و افتراء

توهین و افتراء :

افترا:  به این معناست که شخصی به نفر دیگر نسبتی را بدهد که ضمن توهین آمیز بودن، واقعیت نداشته باشد.

توهین : توهین زمانی اتفاق ‌‌می‌افتد که هتک حرمتی به فردی صورت گیرد و این هتک حرمت لزوما ‌‌‌نمی‌باید فعل مجرمانه‌‌‌ای باشد.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.