تمکین

تمکین :

تمکین در واقع به معنای انجام وظایف زناشویی توسط زوجه (زن) می باشد بعد از اینکه عقد نکاح بطور صحیح واقع شود، هر یک اززوجین (زن و مرد) در مقابل یکدیگر به انجام وظایف مشخصی متعهد می گردند.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.