اهداء جنین

اهداء جنین :

اهدا جنين هاي حاصل از لقاح آزمايشگاهي يكي از روشهاي رايج کمک به زوجهاي نابارور مي باشد كه خود قادر به توليد جنين با روشهاي کمکي باروري آزمايشگاهي مرسوم نمي باشند. کيفيت آندومتر رحم گيرنده و زمان انتقال جنين از عوامل بسيار موثر در كسب موفقيت بالا در سيكلهاي انتقال جنين مي باشند.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.