انتقال مال غیر

انتقال مال غیر :

انتقال نامشروع و غیرقانونی هر قسم مال متعلق به غیر عیناً یا منفعتاً توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به دیگری با سوء نیت و به منظور به دست آوردن منافع مادی به نحو من غیر حق، انتقال مال غیر نامیده می‌شود.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.