الزام به اخذ پایان کار

الزام به اخذ پایان کار :

اگر تمامی ساخت و سازهای انجام شده طبق جواز ساختمانی باشد ، پایان کار ساختمان به ملک تازه ساخته شده تعلق میگیرد اما در غیر اینصورت و انجام تخلفات ساختمانی ، پایان کاری صادر نمیگردد.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.