انحصار ورثه

نکاتی درباره انحصار وراثت و مراحل صدور انحصار وراثت

نکاتی درباره انحصار وراثت و مراحل صدور  انحصار وراثت

برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت ، اول میبایست ورثه را تعیین نمود. رسیدگی به این امر از سوی مراجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را ” انحصار وراثت ” و رای صادره را تصدیق یا گواهی انحصار وراثت مینامند.

مراجع در خواست صدور گواهی انحصار وراثت

برای صدور گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت دایمی متوفی مراجعه کرد. در ضمن باید توجه شود که رسیدگی به دعاوی درباره اصل و نسب ، وصیت ، تولیت، و یا وقف که ممکن است پس ازفوت متوفی ایجاد شود. همچنان در صلاحیت دادگاه های عمومی است و چنین دعاوی حتی با توافق طرفین قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارد.

اشخاصی که میتوانند در خواست صدور گواهی انحصار وراثت کنند

برای در خواست صدور گواهی انحصار وراثت معمولا یک یا چند تن از ورثه یا هر ذی نفعی از قبیل طلبکار متوفی یا ورثه کسی که متوفی به نفع او وصیت کرده (موصی له ) یا کسی که از سوی متوفی مامور اجرای وصیت شده است (وصی) میتوانند در خواست صدور گواهی انحصار وراثت کنند. همکاری نکردن یا مخالفت یک یا چند تن از ورثه به هر دلیلی که باشد مانع رسیدگی و گواهی انحصار وراثت نمیشود .

برای در خواست صدور گواهی انحصار وراثت چه مدارکی لازم است؟

در خواست کتبی انحصار وراثت مشتمل بر نام ، مشخصات کامل و اقامتگاه متقاضی ، متوفی و همه ورثه و نسبت هریک از ورثه با متوفی به همراه مدارک زیر به شورای حل اختلاف ارائه شود.

  • گواهی فوت متوفی صادر شده از سوی اداره ثبت احوال
  • کپی شناسنامه
  • کپی عقد نامه همسر دائمی متوفی
  • فرم استشهادیه دال بودن وارث به اشخاص نامبرده شده
  • گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور اقتصادی و دارایی آخرین محل اقامت متوفی که در این مرحله مشخصات متوفی و اموال و دارایی های متوفی در فرم مخصوصی به اداره دارایی اعلام میشود و نیازی به پرداخت مالیات نیست.

درباره احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، کلیمی، مسیحی ، زرتشتی در هر مورد بر اساس همان کیش و آیین انجام میشود. بنابراین در صورتی که متوفی از اقلیت های مذهبی باشد نظر مرجع مذهبی مربوطه درباره تقسیم ما ترک باید همراه در خواست ارایه شود.

اشخاصی که میتوانند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند

یکی از کسانی که میتوانند اعتراض کند دادستان قضایی است یعنی اگر دادستان تشخیص دهد که متوفی وارثی ندارد و در خواست ارائه شده بی اساس است میتواند به صدور این گواهی اعتراض کند. گروه دوم هم افرادی که فکر میکنند باید نامشان در میان وراث باشد ولی نیست و یا گواهی انحصار وراثت به زیان آنها صادر شده است که از رای دادگاه، تقاضای تجدید نظر کنند.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *