دادرسی انحصار وراثت پس از تقدیم دادخواست

دادرسی انحصار وراثت پس از تقدیم دادخواست

پس از تکمیل و ارائه مدارک و پرداخت هزینه دادرسی پرونده توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب مستقردر شورای حل اختلاف مربوطه ارجاع و پرونده ثبت و شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی و ملاحضه اسناد و مدارک در خواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیر انتشار یا محلی آگهی میکنند. ضمنا هزینه نشر آگهی نیز به عهده متقاضی است.

با توجه به مصوبه مورخ 12/7/ 1382قضایه در صورتی که بهای ترکه کمتر از 000/000/30 ریال باشد دادگاه بدون نشر آگهی به ادله در خواست کننده گواهی انحصار وراثت رسیدگی میکند.

در مورد انحصار وراثت روستائیان

در صورتی که بهای ترکه بیش از 000/000/30 ریال باشد، فقط به الصاق آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا میشود.

پس از انقضای مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نباشد، مرجع رسیدگی کننده باتوجه به ادله و اسناد ارائه شده گواهی انحصار وراثت را با ذکر تعیین تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی صادر مینماید.

در صورت وجود معترض و اعلام اعتراض او مرجع رسیدگی کننده جلسه ای را جهت رسیدگی معین میکند و به معترض و در خواست کننده اطلاع میدهد و پس از رسیدگی حکم خود را اعلام میکند.

این حکم قابل تجدید نظر میباشد.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *