جعل رایانه ای مجازات سنگینی دارد!!

جعل رایانه ای

جعل رایانه ای در برخی موارد مشابه جعل سنتی است ، با این وجود لزوم جرم انگاری جعل رایانه ای با توجه به عدم کفایت ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) احساس میشد.

مهمترین دلیل این امر را میتوان در تعریف سند مندرج در قانون مدنی جستجو نمود زیرا بر اساس قانون مدنی (سند عبارت است از نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.و منظور از نوشته ، نوشتار های عینی واقعی است ) بدین ترتیب میتوان گفت که چون تعریف سند و نوشته شامل اسناد الکترونیکی( که داده های رایانه ای اجزای آن را تشکیل میدهند )نمیشود از این رو ماده 523 قانون مجازات اسلامی نیز شامل جعل رایانه ای نیست و لذا تصویب ماده 734 قانون مجازات اسلامی اقدامی به جا و مناسب است.

جعل یکی از جرایم خطرناک و ضد اجتماعی بوده که ارتکاب آن از سهولت زیادی برخوردار است و به همین دلیل است که بزه خطرناک و خلاف آسایش عمومی دانسته شده و در تمام قانون گذاری ها با مجازات شدیدی همراه بوده و به همین دلیل جرم جعل در دو وجه سنتی و رایانه ای در زمره جرایم غیر قابل گذشت قرار دارد. بیشتر قوانین جزایی تعریف جامعی از جرایم رایانه ای ارائه نمیدهند و ارکان جرم جعل را تعیین مینمایند.و صرفا به ذکر نام بردن روش های مختلف جعل و میزان مجازات بسنده کرده اند و قانون تعریف جرم را به عهده رویه قضایی میگذارد.

شیوه های مختلف ارتکاب جرم جعل رایانه ای عبارتند از :

  • تغییر داده های قابل استناد
  • ایجاد داده های قابل استناد
  • ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داد ه ها به داده های قابل استناد
  • تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت ها ی حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها
  • ایجاد یا وارد کردن داده ها یا علائم در کارت های حافظه یا قابل پردازش در ساماندهی رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها.

آنچه که در تحقق جرم جعل رایانه ای دارای اهمیت میباشد این است که داده ها مجعول باید دارای ارزش حقوقی باشد و بتواند مورد استناد قرا ر گیرد. بنابراین انجام عملیات مندرج در ماده 734 قانون مجازات اسلامی بر روی داده ها ، تراشه ها ، و …. مجعول که دارای هیچ گونه ارزشی نمباشد، جعل رایانه ای محسوب نمیشود و همچنین رفتار مرتکب در جرم جعل رایانه ای باید به صورت فعل مثبت مادی نمود یاید تا بتوان او را مورد تعقیب قرار داد.

با توجه به بند های الف و ب کپی (تقلید)داده ها ی موجود  در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای محسوب میشود ولی از نظر دانش مهندسی رایانه و همچنین حقوق کیفری میتوان برای جعل رایانه ای شروع به جرم تصور نمود لذا بایستی در صورت تحقق شرایط مندرج در فصل اول بخش سوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی آن را قابل تعقیب دانست .

شرکت و معاونت در ارتکاب جرم جعل رایانه ای تابع قانون مجازات اسلامی بوده و تعدد و تکرار جرم نیز تابع مواد قانونی مربوطه است. این جرم جرمی عمدی میباشد و سوء نیت عام، علم و اراده فاعل در انجام بزه های ذکر شده در ماده 734    قصد مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی (معنوی) محقق شود.

برخی از حقوق دانان در تحقق جرم جعل رایانه ای علاوه بر عناصر قانونی ، مادی ، روانی ( معنوی ) وجود عنصر (ضرر) اعم از مادی و یا معنوی را نیز ضرروی دانسته اند و جتی دسته ای از ایشان آن را به عنوان رکن چهارم در این جرم مطرح کرده اند و اثبات آن را لازم میدانند. از این رو ایشان جرم جعل رایانه ای ( همانند جعل سنتی ) را جزء جرایم مقید محسوب نموده ه اند . اما نظر اکثریت در جعل این است که اثبات ضرر ضرورتی ندارد، به عبارت دیگر در صورتی که عنصر معنوی ( قصد تقلب ، قلب و تغییر حقیقت ) موجود باشد ، جعل محقق خواهد شد اما کمیسیون قضات در مجموعه نشست های قضایی در جمع بندی این دو نظر آورده است : (قصد تقلب و قابلیت اضرار به غیر از ارکان تشکیل دهنده جرم جعل است در نهایت اضرار آنی شرط نبوده بلکه اضرار بالقوه برای تحقق جرم کافی است . بنابراین اثبات ورود ضرر لازم نمباشد و همین قدر که قابلیت اضرار اعم از مالی یا غیر مالی وجود داشته باشد جرم جعل تحقق می یاید .

مجازات جرم جعل رایانه ای ( ماده 734 قانون مجازات اسلامی )

هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیرشود جاعل محسوب و به حبس ار یک سال تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

الف: تغییر یا ایجاد داده ها ی قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها

ب : تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه های یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علایم به آنها .

 

 

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *